REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “CULE ÎN LUMINĂ “

Perioada de desfasurare: 24.07.2020 -15.10.2020

ART. 1 ORGANIZATOR

(1)         Organizatorul Concursului ”CULE ÎN LUMINĂ” (denumit in continuare “Concursul”) este CEZ Romania S.A., cu sediul Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, s. 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/20570/2005, avand CUI nr. RO18196091, denumita in continuare „Organizatorul”.

(2)         Concursul se va desfasura prin intermediul imputernicitilor Organizatorului: Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu”, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 18-20, Sector 1, Cod Poștal 010014, cod fiscal RO14771110, (denumita in continuare “UAUIM”) si ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS (denumita in continuare si „Agentia”), avand sediul in Bucuresti, sector 1, Bd, Maresal Averescu, nr. 15 b/c, etaj 2, avand cod unic de inregistrare si atribut fiscal RO RO22725808, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 21215/ 2007, care vor efectua activitati legate si/sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament.

Agentia si UAUIM sunt imputerniciti de Organizator sa prelucreze toate informatiile legate de acest concurs, inclusiv datele cu caracter personal ale participantilor.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu (i) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; (ii) prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si (iii) prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe www.uauim.ro si https://culeinlumina.ro/, cu cel putin 72 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

ART. 2 DURATA CONCURSULUI, ARIA DE DESFĂȘURARE/ NUMĂR PROIECTE

(1)         Concursul ,,CULE ÎN LUMINĂ” este organizat si desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, de catre CEZ Romania S.A și este destinat studenților din anul IV ai Universitatii de Arhitectura și Urbanism ,,Ion Mincu” din București, Facultatea de Arhitectură de Interior și Facultatea de Arhitectură.

(2)         Concursul se va desfasura pe teritoriul Romaniei si va respecta următorul calendar:

24.07.2020 – 31.08.2020 – finalizarea soluțiilor de proiectare;

01.09.2020 – 15.10.2020 – jurizarea proiectelor:

15.10.2020 – sesiune publică de susținere a proiectelor; alegerea celor 3 proiecte castigatoare și a celor 6 mențiuni;

Decernare premii: se va face in maxim 30 de zile de la data finalizarii jurizării.

(3)         Concursul va incepe la data de 24.07.2020 si va dura pana la data de 15.10.2020 

(4)         Concursul ,,CULE ÎN LUMINĂ” presupune intocmirea și susținerea de catre participanți, a unor proiecte care au ca tematică restaurarea a trei cule din zona Olteniei, conform contractului 457/ 21.11.2019 dintre Agentie si UAUIM.

(5)         Concursul lansat de CEZ Romania S.A. impreuna cu imputernicitii Agentia si UAUIM propune studenților o abordare nouă asupra unui monument de tip culă, intr-un context real, creând astfel oportunități de a pune în practică cunoștințele teoretice dobândite în mediul universitar.

(6)         Proiectele vor fi realizate integral de catre studentii anului IV ai Facultatii de Arhitectură si ai Facultății de Arhitectură de Interior.

(7)         Toate premiile acordate în cadrul acestui Concurs vor fi revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(8)         Organizatorul accepta inscrierea unui număr total de 9 proiecte la Concurs, trei pentru fiecare culă în parte, după cum urmează:

3 proiecte pentru Casa-culă Eftichia Nicolaescu

3 proiecte pentru Casa-culă Săvoiu- Davani

3 proiecte pentru Cula Șiacu – Cioabă Chintescu

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1)         Concursul se adresează studenților anului IV ai Facultăților de Arhitectură și Arhitectură de Interior deja selectați de UAUIM, care au participat la prima parte a proiectului, Faza 1, conform Contract nr. 457/21.11.2019 dintre Agentie si UAUIM, constând în realizarea unei expoziții itinerante. Studenților li se vor aduce la cunoștință termenii si condițiile prezentului Regulament (aceștia fiind denumiti in continuare ,,Participanți”). Participanții se pot inscrie la o singură secțiune – prin predarea unui singur proiect pentru o singură culă.

(2)         Proiectul inscris pentru una din cele trei tematici mentionate la art 2 alin (8), descrise la Art 5 alin 3 de mai jos, poate fi susținut de un singur participant sau de întreaga echipă (maxim 4 participanti).

(3)         Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs.

(4)         Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresa si neechivoca a prezentului Regulament și implicit respectarea mecanismului de participare la Concurs.

ART. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

(1)         Concursul ,,CULE ÎN LUMINĂ” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.

(2)         Regulamentul Concursului ,,CULE ÎN LUMINĂ” este disponibil pe perioada de desfășurare a acesteia, pe website-ul www.uauim.ro  si pe  https://culeinlumina.ro/

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea Regulamentului de pe website-ul www.uauim.ro si https://culeinlumina.ro/.

ART. 5.  DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru a participa la Concursul ,,CULE ÎN LUMINĂ” desfășurat în perioada 24.07.2020 – 15.10.2020, participanții trebuie sa aiba 18 ani impliniti si sa parcurga cele 3 etape mentionate la art. 2 alin (2).

La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

Etapa A.

Interval: 24.07.2020 – 31.08.2020 (ora 20:00) – finalizarea soluțiilor de proiectare

Înscrierea la concurs se realizează în acest interval, de către un reprezentant desemnat al fiecărei echipe, prin trimiterea unui e-mail la adresa: larisa.ciobanu@rogalski.ro, în care se vor preciza:

numele si prenumele, email, telefon de contact, statut (student anul…), facultatea, secțiunea unde doreste să participle:

Proiect pentru Casa-culă Eftichia Nicolaescu

Proiect pentru Casa-culă Săvoiu- Davani

Proiect pentru Cula Șiacu – Cioabă Chintescu

Date cont bancar;

,,Doresc sa particip la concursul organizat de CEZ Romania S.A.,; accept Regulamentul Oficial al Concursului “ CULE IN LUMINA” si am citit informarea privind prelucrarea datelor personale inclusa ca Anexa 1 in Regulamentul Oficial.

Publicarea listei participanților pe site-urile organizatorilor se va realiza la data de 01.09.2020.

In aceasta etapa, proiectele se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail larisa.ciobanu@rogalski.ro, până la data de 31.08.2020 și se vor redirecționa de către Agenție în data de 01.09.2020, tuturor membrilor comisiei și organizatorilor

Etapa B.

01.09.2020 – 15.10.2020 – jurizarea proiectelor:

În perioada 01.09.2020 – 15.10.2020 se va desfășura jurizarea proiectelor, constând în: analiza soluțiilor și a fezabilității integrării, vizite pe sit, evaluarea pe criterii a intervențiilor.

15.10.2020 – sesiune publică de susținere a proiectelor; alegerea celor 3 proiecte castigatoare și a celor 6 mențiuni;

Proiectele vor fi prezentate în data de 15.10.2020 în format analog, sub forma unor postere și digital, prin realizarea unei prezentări de tip Power-Point.

(2)         Participanții înscriși conform prevederilor prezentului articol vor trebui sa pregătească și să trimită urmatoarele materiale, cu respectarea următoarelor criterii/ cerințe specifice:

CONȚINUT PROIECT PARTICIPANT:

Elementele de identificare personală și ale îndrumătorilor (Nume, prenume).

Participantii vor desemna o persoana responsabilă de proiect (titular proiect), care a realizat anterior înscrierea și care va trimite elaboratele finale.

Proiect de restaurare (se va realiza în echipe de 4 studenţi)

Proiect de intervenție

– Ilustrarea conceptului de intervenție (inclusiv finalitatea urmărită);

– Memoriu tehnic;

– Piese desenate (fațade, planuri, secțiuni caracteristice, detalii particulare);

– Descrierea tehnologiei și a etapelor de intervenție;

– Fișe tehnice cu reprezentarea detaliilor de execuție;

Proiect de amenajare

– Scenarii de utilizare a imobilului în acord cu funcțiunea muzeografică;

– Propunere de mobilare;

– Trasee de vizitare;

– Iluminat scenografic;

 – Corpuri de expunere;

Se cere participanților elaborarea următoarelor piese:

– Ilustrarea conceptului de intervenție;

– Relații funcționale;

– Piese desenate: planuri, faţade, secţiuni caracteristice la o scară convenabilă, stabilită cu îndrumătorii;

– Ilustrare de arhitectură: axonometrii, perspective interioare şi exterioare care să ilustreze relaţia dintre construcţia nouă şi obiectivul monument istoric pe care aceasta are rolul să îl completeze din punct de vedere funcţional şi îi potenţeze valoarea şi semnificaţia culturale.

Paginarea pieselor desenate de va face pe format: A1 vertical, tehnica de prezentare fiind la alegerea fiecărei echipe. Elaboratele se vor realiza sub îndrumarea cadrelor didactice ale UAUIM.

Conditii generale suplimentare:

Proiectarea spațiilor cu o abordare în acord cu valoarea sitului;

Raportare la cerințele contemporane ale unui proiect de Restaurare;

Funcționalitate și adaptabilitate pornind de la cerințele programului de tip museal

Calitatea reprezentării si a susținerii orale în fața juriului.

Proiectele se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail larisa.ciobanu@rogalski.ro, până la data de 31.08.2020, de unde vor fi mai apoi directionate catre membrii comisiei și organizatori.

(3)         Organizatorul confirmă faptul ca această etapă este eliminatorie, astfel participanții care nu vor respecta condițiile enuntate la prezentul Articol vor fi eliminați din concurs.

(4)         Lista finala cu participanții, respectiv echipele ramase in concurs, precum și programarea jurizărilor va fi facuta publică cel târziu până la data de 01.09.2020 pe site-urile organizatorilor.

Jurizarea și alegerea celor 3 proiecte caștigătoare precum și a celor 6 mențiuni

(5)         Finalizarea jurizării și stabilirea ierarhiei proiectelor câștigătoare se va face în data de  15.10.2020.

(6)         Comisia de jurizare este formată din 7-9 membri având în componență reprezentanți ai Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, ai CEZ Romania S.A., ai Ambulantei pentru Monumente si un reprezentant al autoritatilor locale din judetul Gorj. Comisia va desemna proiectele câștigatoare – se vor avea in vedere criteriile de departajare enumerate la Art.7

(7)         In data de 15.10.2020 se vor desemna și anunta cele 3 proiecte câștigatoare precum și cele 6 mențiuni, lista cu laureații respectiv echipele castigatoare, pe site-ul organizatorului.

ETAPA C. Decernare premii: se va face in maxim 30 de zile de la data jurizării.

Plata acestora se va face prin transfer bancar în conturile specificate la înscriere, de catre Organizator. Organizatorul va calcula, retine,  declara,  vira impozitul pe veniturile din premii, din valorile brute ale castigatorilor. 

ART. 6. PREMII

Premiile oferite in cadrul acestui Concurs sunt:

Trei premii in valoare de 5.112 lei valoare bruta pentru fiecare echipa castigatoare, respectiv 1.278 lei valoare bruta pentru fiecare membru al echipelor castigatoare. Dupa impozitarea finala cu cota de 10% impozit pe venituri din premii, valoarea neta  va fi de 4.840 lei pentru fiecare echipa castigatoare, respectiv 1.210 lei valoare neta pentru fiecare membru al echipelor castigatoare.

Pentru cele sase mentiuni se acorda premii in valoare de 968 lei valoare bruta pentru fiecare echipa, respectiv 242 lei valoare bruta pentru fiecare membru al echipelor. Valoarea acestor premii nu se impoziteaza.

Valoarea totala a premiilor este de 21 144 lei.

Premiile de mai sus se aplica pentru fiecare proiect desemnat de juriu ca fiind castigator, cu respectarea prezentului Regulament. 

ART. 7 CONDIȚII DE VALIDITATE

Validarea castigătorilor premiilor acordate prin evaluarea proiectului:

(1)         Pentru ca un proiect sa fie validat caștigător al unui premiu acordat, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

✓           Dreptul de participare stipulat la Art. 3 si mentiunile Art. 5;

CRITERII de departajare TOTAL 20 PUNCTE:

Predarea tuturor elementelor desenate si scrise cerute prin Regulamentul concursului – eliminatoriu in caz de nerespectare;

Calitatea soluțiilor propuse: 9 puncte

–    demersul conceptual;

–    analiza existentului și conturarea unor direcții de intervenție;

–    relevanța proiectului de restaurare;

–    raportarea proiectului de restaurare la valorile existentului

–    organizare rațională a spatiului;

–    functionalitatea și adaptabilitatea soluției la propunerea muzeografică.

Fezabilitatea intervenției: 5 puncte

–    aplicabilitatea propunerilor;

–    viziune asupra materialelor utilizate;

–     gradul de detaliere al intervenției;

–    noutatea proiectului de restaurare.

Calitatea reprezentării (3 puncte) și a susținerii orale (3 puncte).

ART. 8. TAXE SI IMPOZITE

(1)         Organizatorul va calcula, va retine (din suma bruta a premiilor, de la castigatori), va declara si va vira impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

(2)         In conformitate cu legislatia fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 de lei, i se va solicita in mod obligatoriu si CNP-ul, aceste date fiind necesare pentru declararea impozitului pe premii, declaratie ce cade in sarcina Organizatorului.

ART. 9. RESPONSABILITATE

Participarea la acest Concurs implica cunoașterea si acceptarea integrală, expresă și neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde calitatea de student pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

ART. 10. INCETAREA CONCURSULUI

(1) Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. 

ART. 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

ART. 12 – IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. 

ART.13 – LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Legea aplicabila este legea romana.

Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului prin email la adresa ciobanu@rogalski.ro, pana la data de 17.10.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 48 ore de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile Concursului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestui concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART.13 – FORTA MAJORA

(1) Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor (prin imputernicitii sai UAUIM si Agentia) la concurs pe www.uauim.ro si pe https://www.culeinlumina.ro/ in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

ART. 15 – ALTE CLAUZE

(1)         Deciziile Organizatorului privind derularea Concursului sunt finale si aplicabile tuturor participantilor.

ANEXA nr. 1

la Regulamentul Oficial al Concursului

“CULE IN LUMINA”

Perioada de desfasurare 24.07-15.10.2020

Nota de informare cu privire la prelucrea datelor cu caracter personal

Aceasta nota de informare prezinta modul in care va prelucram datele cu caracter personal in situatia participarii la concursul „CULE IN LUMINA”, organizata de CEZ Romania S.A. in perioada 24.07 – 15.10.2020 („Concursul”) si descrie drepturile pe care le aveti in conformitate cu prevederile  Regulamentului General privind Protectia Datelor Personale  nr. 679/2016 („GDPR”) si legislatia nationala privind protectia datelor cu caracter personal. 

Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

CEZ Romania S.A., cu sediul Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, s. 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/20570/2005, avand CUI nr. RO18196091 (denumita in continuare „Organizatorul” sau „Operatorul”, in calitate de operator de date cu caracter personal,

și prin intermediul:

Agentiei Rogalski Damaschin Public Relations S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bld. Maresal Averescu 15B-15C, etaj 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21215/2007, cod fiscal RO 22725808, in calitate de imputernicit, si

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu”, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei nr. 18-20, Sector 1, Cod Poștal 010014, cod fiscal RO14771110in calitate de imputernicit

(denumite in continuare in mod colectiv „Imputernicitii”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 CEZ Romania S.A., adresa: Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B, etaj 1, sector1, 013813, Bucuresti, email: dpo@cez.ro;

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Organizatorul  va prelucra de la participanti, respectiv de la castigatori, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru Participantii la Campanie vor fi prelucrate: nume si prenume;numar de telefon; adresa de email, statut, imaginea, vocea in comunicarea concursului in mediile online ale Oraganizatorului (website uri proprii, Youtube, canele de Social Media – Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

Pentru castigatorii Campaniei, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: (i) codul numeric personal, in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal mai precis completarea declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa (pentrupremiile care depasesc pragul valoric de 600 lei stabilit de Codul fiscal); (ii) cont IBAN (iii) semnatura; (iv) imagine, voce (in vederea realizarii de materiale foto si sau video pentru promovarea Concursului si a Organizatorului pe website urile proprii, Youtube, canele de Social Media – Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Organizator si prin intermediul Imputernicitilor, in vederea:

organizarii, promovarii si desfasurariiConcursului, cuprinzand si publicarea datelor (nume si prenume) castigatorilor;

desemnariisi validarii castigatorilor;

atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.(doar de catre Organizator)

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

datele furnizate de Participanti si castigatori (nume si prenume, numar de telefon, adresa de email, statut) precum si imaginea castigatorilor pentru realizarea materialelor foto si/sau video de promovare sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Concursuluisi participarea la Concurs echivaleaza cu executarea unui contract).

publicarea listei cu castigatori pe site- este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

codul numeric personal al castigatorilor premiilor ce au o valoare mai mare de 600 de lei sunt prelucrate in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului, temeiul prelucrarii fiind obligatia legala ce incumba Operatorului;

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate de catre Imputerniciti. De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite  numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de destinatari:

societati care furnizeaza produse si servicii Organizatorului, cum ar fi: agentii de marketing implicate in organizarea Campaniei, furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de suport aferenti, si alti furnizori de servicii externalizare;

autoritati publice, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Organizator;

alte entitati cum ar fi contabili, auditori, avocati, notari sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

orice societate care este membra a grupului Organizatorului in cazul in care acest lucru este in interesul legitim al Organizatorului pentru scopuri administrative interne sau pentru auditarea si monitorizarea proceselor noastre interne;

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Organizatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia voluntara).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Organizatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cuConcursul , fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi pastrate de catre Organizator si Imputerniciti pe o perioada de.30 de zile calendaristice de la decernarea premiilor.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Fotografiile si/sau materialele video realizate de Organizator si/sau Imputerniciti folosind numele, imaginea castigatorilor vor fi utilizate de catre Organizator timp de 12luni de la finalizarea Concursului.Organizatorul va inceta sa publice orice astfel de materiale dupa trecerea acestei perioade, fara insa a avea obligatia de a sterge/elimina aceste materiale din mediul online daca au fost facute publice pe durata celor 12luni mentionata mai sus. De asemenea, odata cu ce imaginile au fost facute publice, Organizatorul nu are control asupra modului in care acestea sunt folosite de alti operatori.

Listele cu castigatori publicate pe site – vor fi disponibile o perioada de 60 de zile de la afisare.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.          

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare a acestora

In calitate de persoana vizata, beneficiati de drepturile de mai jos, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

dreptul de acces: puteti solicita informatii legate de datele cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs., inclusiv informatii legate de categoriile de date cu caracter personal pe care le detinem, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrarii si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

dreptul la rectificare: daca datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete puteti solicita ca acestea sa fie rectificate si/sau completate.

dreptul la stergerea datelor: puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc daca:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare;

va opuneti prelucrarii (in temeiul dreptului la opozitie) si nu exista motive legitime care sa ne dea dreptul sa va prelucram datele in continuare;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine operatorului;

colectarea datelor cu caracter personal a avut loc in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale unui minor.

cu exceptia cazurilor in care datele cu caracter personal sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;

in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;

pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

dreptul la restrictionarea prelucrarii: puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica exactitatea datelor;

prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

va opuneti prelucrarii (in temeiul dreptului la opozitie), pentru perioada in care verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza.

dreptul la portabilitatea datelor: puteti solicita sa primiti datele dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa fie transmise altui operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs.si este efectuata prin mijloace automate.

dreptul de a nu face obiectul undei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa.

dreptul la opozitie: puteti sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situatia dvs. particulara, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe interesele noastre legitime sau ale unui tert. In acest caz nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal cu exceptia cazului in care:

putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs., sau

scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor in scop de marketing direct.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contacti direct responsabilul cu protectia datelor al CEZ Romania la adresa de email dpo@cez.ro sau prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, etaj 2, sector 1, cod postal 013813 (mentionati „In atentia DPO”).

Va vom raspunde la cerere in termen de o luna de zile, perioada care poate fi prelungita cu pana la inca 2 luni, din motive specifice legate de drepturile dvs. sau de complexitatea cererii. Daca aceasta perioada este prelungita, va vom anunta in prealabil.

Important:

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

In cazul in care aveti o nemultumire, va rugam sa ne anuntati pentru a incerca sa remediem situatia. Daca nu reusim, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisa pe website-ul acesteia: www.dataprotection.ro.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor laConcurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre Organizator si Imputerniciti, informatiile personale pot fi transferate de catre persoanele vizate prin internet. Desi Organizatorul depune eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale ce ii sunt puse la dispozitie, schimbul de informatii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, Operatorul nu poate garata securitatea informatiilor personale transmise prin internet. Odata primite aceste informatii, Operatorul va utiliza proceduri si metode de securitate stricte pentru a impiedica accesul neautorizat la acestea.

Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursuluinumai in masura in care nu afecteaza in mod nefavorabil drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 72 de ore in prealabil  si  va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

Alte prevederi

In masura in care in cadrulConcursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Concursului si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei Anexe.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.